E10 Engine Protector for Bio-Ethanol-fuels Protec

• PRO-TEC bensinadditiv 250ml i doseringsflaske. Møter utfordringene ved økt innblanding av etanol i bensin (E10). Stabiliserer etanol eller bensinblandingen over lengre tid.
• Volum 250 ml

319kr

• PRO-TEC bensinadditiv 250ml i doseringsflaske. Møter utfordringene ved økt innblanding av etanol i bensin (E10). Stabiliserer etanol eller bensinblandingen over lengre tid. Motvirker dekomponering og nøytraliserer syrer. Hindrer gummi-, harpisk og andre typer avleiringer. Smører, renser, binder kondensvann og hindrer korrosjon. Dermed sikres best mulig funksjon av innsprøytingssystemet. Forbrenningen forbedres og utslippene reduseres, til det beste for miljøet. Tilsettes umiddelbart før hver tanking. Fyll doseringsenheten ved å trykke på flasken. Fyll doseringsmengden i bensintanken. 20ml rekker til 20L bensin som tilsvarer blandingsforhold 1:1000., Manufacturer Protec, Flaske
• Volum 250 ml
HMS
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Vekt 1 kg

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad E10

Se alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad her

    Ta kontakt om dette produktet